El contenidor gris o verd fosc de No Reciclable

Al contenidor de No Reciclable podem dipositar-hi tots els residus domèstics que no són reciclables, és a dir, que no es poden dipositar en cap dels altres contenidors d’envasos, paper, vidre o orgànic, ni dur a la Deixalleria.

Hi podem dipositar

 • Tèxtil sanitari: compreses i tampons, bastonets de les orelles, discos mamaris, tovalloletes humides, fil dental, bolquers, etc.
 • Pequeños residuos de curas domésticas: tiritas, esparadrapo, vendas, gasas, algodón, ...
 • D’altres productes d’higiene: maquinetes d'afaitar, raspall de dents, llimes, preservatius, etc.
 • Residus de neteja domèstica: pols de granar i bosses d'aspiradora.
 • Plats, tasses i altres elements de ceràmica
 • Llosques i cendra de tabac
 • Cendra de xemeneies o estufes
 • Fotografies, targetes de crèdit o similars
 • Pèl
 • Bolígrafs i llapis usats
 • Excrements animals

No hi podem dipositar

 • Bosses d'infusió S'han de dipositar en el contenidor d’Orgànic
 • Paper de cuina brut d'oli S'han de dipositar en el contenidor d’Orgànic
 • Restes de menjar S'han de dipositar en el contenidor d’Orgànic
 • Restes de fusta S'han de dipositar a la Deixalleria
 • Discos Compactes (CD) S'han de dipositar a la Deixalleria
 • Envasos que contenen materials tòxics o perillosos S'han de dipositar a la Deixalleria
 • Roba Se deben gestionar a través de sistemas especiales

El cicle del residu no reciclable:

D’on procedeix?

La fracció no reciclable o resta inclou tots els residus domèstics que no es poden dipositar al altres contenidors ni a la Deixalleria.

On els hem de dipositar?

Hem de dipositar els residus no reciclables al seu corresponent contenidor, normalment de color gris o verd fosc. Cal saber que a molts municipis aquests residus encara no se separen dels orgànics i es dipositen tots junts al contenidor de No Reciclable.

Com es tracta?

Aquests residus es duen a ecoparcs, on mitjançant diversos processos s’intenta fer una darrera recuperació de paper, envasos, vidre i d’altres materials per intentar incorporar-los a la cadena de reciclatge. Finalment, els residus que no es poden reciclar van als abocadors o són incinerats, amb un elevat cost per a l’ajuntament, ¡que som tots!.

Quines aplicacions tenen els materials reciclats?

Dels residus de plàstic recuperats de la fracció de resta, se n’obté plàstic reciclat amb el qual es poden fabricar molts de productes: nous envasos, cadires, mobiliari urbà i altres. De la part de residus de paper se n’obté fibra de cel·lulosa amb la qual es fa paper reciclat. I dels envasos de vidre se n’obtenen de nous amb les mateixes propietats que els originals

Sabíeu que ...

 • Els bolquers d'un sol ús poden trigar fins a 500 anys a descompondre’s. Recordau que han de dipositar-se en el contenidor de "No Reciclable"

 • A Espanya es produeixen més de 500 milions de cigarrets i la major part de les seus corresponents llosques acaben embrutant els carrers. Ajudau-nos a evitar-ho: les llosques, al contenidor de "No Reciclable".

 • Una llosca posa fins a deu anys a desaparèixer! El seu filtre és d'acetat de cel·lulosa, un material que els bacteris del sòl no poden combatre. No les llenceu en terra, sinó en el contenidor de "No Reciclable".

 • Una colilla tarda hasta diez años en desaparecer!. Su filtro es de acetato de celulosa, un material que las bacterias del suelo no pueden combatir. No las tires al suelo, sino en el contenedor de "No reciclable"

Preguntes freqüents

De quin color és el contenidor de Resta?

Normalment els contenidors de Resta són de color gris o estan identificats amb un distintiu d’aquest color, tot i que en alguns casos són de color verd fosc. Molts de municipis encara no separen aquests residus dels orgànics i els dipositen tots junts al contenidor de No Reciclable.